Nabízíme Vám kompletní servis správy nemovitostí

 

Pro společenství vlastníků nabízíme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí. Postaráme se o Vaši nemovitost po ekonomické, provozní i technické stránce.

Společenství jako právnické osobě vyplývá ze zákona nepřeberné množství povinností a termínů, které je třeba dodržovat. Tyto povinnosti přenáší výbor společenství, který je za chod domu právně zodpovědný, na správce nemovitostí. V kompletním rozsahu služba správy nemovitostí zahrnuje mimo jiné vedení podvojného účetnictví dle platné legislativy, evidenci předpisů a plateb jednotlivých vlastníků, sledování platební morálky vlastníků, platby faktur jednotlivým dodavatelům služeb. V provozně technických činnostech se jedná o kompletní péči o dům vždy ve spolupráci s výborem společenství, tzn. objednávky oprav, kontrola plnění zakázek, poradna při hledání technických řešení pro každý objekt individuálně.

Veškerý rozsah služeb správy naleznete v naší nabídce.

Pro nově vznikající SVJ zajistíme první schůzi vlastníků včetně veškerých podkladů.

Správcovský poplatek je stanoven jako součin počtu jednotek v domě a jednotkové ceny uvedené správcem.

Naše služby v oblasti správy nemovitostí

Opravy, údržba a revize

 • udržujeme dům a společné prostory ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zabezpečujeme údržbu a opravy domů a společných prostor
 • zajišťujeme revize, údržbu a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, hromosvodů, společné televizní a rozhlasové antény a elektrických sdělovacích zařízení v domě, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, dalších strojních či elektrických zařízení dle platných norem a příslušných zákonů
 • zajišťujeme havarijní službu formou smluvních firem z regionu i mimo pracovní hodiny správce, o sobotách, nedělích i svátcích

Předpis a výběr stanovených plateb

 • předepisujeme měsíční platby jako zálohy na služby, fond oprav, či nájemné dle pokynů vlastníka
 • pečlivě vedeme evidenci došlých plateb, provádíme jejich vyhodnocení a informujeme o stavu formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo)
 • Evidence
 • vedeme dokumentaci a evidenci související se spravovaným majetkem
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek
 • vedeme evidenci počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak jsou nahlášeny vlastníkem jednotky
 • vedeme evidenci technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace
 • vedeme evidenci plateb spojených se správou a provozem nemovitosti
 • evidenci a vyřizování korespondence, smluv, dalších doklady

Vyúčtování a platební kázeň

 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.)
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb
 • sledujeme platební kázeň formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo) a informujeme statutární orgány
 • upomínáme nedoplatky a dluhy váznoucí na jednotkách
 • pravidelně informujeme statutární orgán a dle jeho pokynů zasíláme předžalobní upomínky
 • zajišťujeme renomovaného a zkušeného advokáta v oblasti bytového práva, který Vás bude účinně zastupovat
 • připravujeme podklady pro soudní řízení

Účetnictví

 • vedeme kompletní účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů
 • přijímáme, kontrolujeme, zajišťujeme platby a evidujeme všechny účetní doklady související s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem
 • zpracujeme přehledy o hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • zpracujeme podklady pro daňová přiznání a roční účetní závěrku, kterou vypracuje nezávislá externí společnost
 • zajišťujeme uložení účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví
 • vyhotovujeme roční vyúčtování fondu oprav
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí

Zastupování

 • zastupování ve všech záležitostech, které nám budou vlastníkem svěřeny v souvislosti se správou domu
 • veškerá činnost a služby správce jsou v souladu s pokyny a požadavky statutárního orgánu společenství vlastníků
 • zajistíme výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků
 • zorganizujeme konání shromáždění SVJ a zajistíme jeho řádný průběh
 • Zajištění dodávek energií, médií a služeb
 • smluvně zajišťujeme dodávky všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí – vody, plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, úklid společných prostor, údržbu zeleně, domovnické práce – prohlídku domu a drobné údržbářské práce
 • kontrolujeme spotřebu a kvalitu dodávaných služeb, zajišťujeme odečty a kontrolu měřidel a připravujeme ostatní podklady pro rozúčtování nákladů a zálohových plateb